© 2015 by CEZASM. Proudly created with Wix.com

POZIV
za

IV Međunarodni interdisciplinarni studentski skup

Karlovački dani slobodne misli

1–3 jun 2018.

Sremski Karlovci

Centar za afirmaciju slobodne misli (CEZASM) organizuje IV Međunarodni interdisciplinarni studentski skup pod nazivom Karlovački dani slobodne misli koji će se održati od 1. do 3. juna 2018. godine u Sremskim Karlovcima.

 

Glavna tema skupa:

Krizni aspekti mišljenja

 

Kratak opis teme:

Svaki čovek je u bitnoj meri determinisan prostorno-vremenskim kontekstom u kojem egzistira i (in)direktno aficiran nizom različitih društvenih prilikama koje se javljaju unutar istog, a iz čega proizilazi da na njegovo konstituisanje utiče mnoštvo političkih, kulturnih, religijskih i drugih fenomena. Problem nastaje onda kada se ti isti fenomeni negativno odražavaju po čovekovo (samo)izgrađivanje, a samim tim i po njegov logos i praxis.

Napor u nikad-jednostavnom poimanju sveta u kojem se egzistira, kao i u delovanju unutar istog jeste nešto za šta je čovek neminovno predodređen, ali krajnji ishod ipak zavisi od njega samog i njegovog angažovanja, odnosno od spremnosti da ono što mu je dato ne prihvati kao zauvek zadato, kao sudbinu koja se kao takva jednostavno mora prihvatiti. Naime, ukoliko nešto jeste to ne znači da ono i mora da bude takvo kakvo jeste i iz tog razloga čovek treba da bude spreman na misaoni napor u cilju preispitivanja svega onog sa čime dolazi u dodir, a radi obezbeđivanja neophodnih (pred)uslova kako za njegov lični tako i za opšti društveni napredak.

Ipak, polazeći od aktuelnih prilika utisak koji se nameće jeste da pojave poput jednoumnosti, unifikacije, homogenizacije i totalizujućeg kretanja imaju primat u odnosu na afirmativno, slobodno, otvoreno i (samo)kritičko mišljenje i njime podstaknuto delovanje. Preciznije, zatvorenost i na njoj zasnovana ograničenost potvrda su prevlasti destruktivnih -izama (fanatizam, dogmatizam, fundamentalizam i sl.) i one kao takvo dovode u pitanje sve ono što se može podvesti pod civilizacijsko, te je samim tim njihova otvorena kritika nužna polazna tačka za sagledavanje i razumevanje, a potom i dekonstruisanje i supstituisanje kriznih neprilika.

Budući da zatvorenost, apsolutizacija kolektiva, nacionalizam, ksenofobija, homofobija, mizoginija, revizija prošlosti, „kultura“ žrtvovanja i smrti nisu neprilike koje su nam se naprosto desile, već smo za svaku od njih odgovorni bilo svojim aktivnim angažovanjem bilo biranjem pasivnosti, onda je više nego očigledno da njihovo uspešno prevladavanje zavisi od spremnosti čoveka da upotrebi svoje intelektualne i praktične kapacitete, te da samostalno ili pak združenim delovanjem preuzme neophodne korake radi razračunavanja sa istima.

Verujući da je regeneracija civilizacije ogrezle u degeneraciji ipak moguća, namera organizatora IV Karlovačkih dana slobodne misli je da se u fokus teorijskih promišljanja smesti mišljenje, te da se putem skretanja pažnje na njegove krizne tj. problematične aspekte omogući povratak tog istog mišljenja ka sebi samom i to u cilju realizacije njemu svojstvenih potencijala – sve to kako bi se predupretilo lažno, „izokrenuto“ mišljenje u službi degradacije osobene, slobodne i (samo)kritičke individue.

Ideja je i da se putem markiranja kriznih aspekata mišljenja pokrene što veći broj pitanja u vezi sa tiranijom nad razlikom, nad individualnim, nad vremenom i nad povešću, odnosno svega onog što se može podvesti pod nihilizam koji vodi ka poništenju života.

Centar za afirmaciju slobodne misli poziva zainteresovane studente i studentkinje osnovnih, master i doktorskih studija da iz ugla različitih naučnih sfera (filozofija, sociologija, psihologija, lingvistika, nauka o književnosti, političke nauke, studije umetnosti, antropologija, medijske studije, metodika nastave itd.) predstave svoje naučno-istraživačke radove na zadatu temu.

Pojedinačni doprinosi skupu obuhvataju sledeći spektar podtema:

1.      (Ne)moć otvorenog, slobodnog i kritičkog mišljenja

2.      Odgovornost za (ne)promišljenost

3.      Ideološke prakse degradacije mišljenja

4.      Instrumentalizovani diskurs u službi afirmacije pseudomišljenja

5.      (Pseudo)kritičnost u eri masovne proizvodnje i potrošnje

6.      Masovnost/opštost versus individualnost/osobenost

7.      Potencijali umetnosti za kritičko preispitivanje stvarnosti

8.      Naučni delatnici kao promoteri (samo)kritičkog odnosa prema svetu

9.      Mediji kao promoteri društveno poželjnog

10.  Uloga religije/politike/kulture u (pre)oblikovanju javnog mnjenja

Svi radovi predstavljeni u sklopu IV Karlovačkih dana slobodne misli biće publikovani u e-zborniku do kraja 2018. godine.

Organizatori skupa se nadaju i objavljivaju štampane publikacije kojom će biti obuhvaćeni isključivo pozitivno recenzirani radovi.

Radi učešća na IV Karlovačkim danima slobodne misli naplaćivaće se kotizacija:

 

35 evra u dinarskoj protivvrednosti za jednodnevno učešće (materijal za rad, program skupa, potvrda o učešću, ručak i osveženja)

 

100 evra u dinarskoj protivvrednosti za trodnevno učešće (tri noćenja na bazi punog pansiona, materijal za rad, potvrda o učešću, program skupa, užine i osveženja)

Prijava treba da sadrži:

1. Ime i prezime

2. Univerzitet, fakultet, odsek i nivo studija

3. Godište

4. Naslov rada

5. Sažetak rada (max 250 reči)

6. Ključne reči (max 10)

7. Naslov rada na stranom jeziku

8. Sažetak rada na stranom jeziku (max 250 reči)

9. Ključne reči na stranom jeziku (max 10)

10. Adresa

11. E-mail

12. Kontakt telefon

13. Izabrana kotizacija

 

Rok za dostavljanje prijava: 20. februar 2018. godine!

Svi koji se prijave dobiće povratnu informaciju o njenom prijemu najkasnije do 01. marta 2018. godine.

Prijavu dostaviti na: afirmacijamisli@gmail.com

Vidimo se na IV Karlovačkim danima slobodne misli!

 

 

U ime Organizacionog i Programskog odbora,

dr Andrea Ratković

Pozivno pismo možete preuzeti ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA JE ISTEKAO!

OPŠIRNIJE
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now